logo-CA web

Bilingüe - Concertado - Laico  facebook

 • Trato personalizado adaptado
  a cada alumn@
 • Fomentamos o bilingüismo
  dende os comezos
 • Desenvolvemos as habilidades
  sociais e comunicativas
 • 1
 • 2
 • 3

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 18/19

 

ADMISIÓN CURSO  2018-2019

 

O prazo de presentación das solicitudes de

admisión será do 1 ao 20 de marzo , ambos os

dous inclusive

 

Hai prazas vacantes en Ed. Infantil, Ed. Primaria e ESO

Para o proceso de admisión, clicade aquí

 

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2018-2019

CALENDARIO

ATA O 1 DE MARZO

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES

MÉRCORES 28 DE FEBREIRO

XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 19.30 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARANSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

1 A 20 DE MARZO

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)

ATA O 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)

ATA O 15 DE MAIO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

DO 20 AO 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA

DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO

A SOLICITUDE ADQUIRIRÁ CARÁCTER VINCULANTE E SERÁ INCOMPATIBLE COA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE NOUTRO CENTRO, SALVO RENUNCIA EXPRESA E POR ESCRITO PRESENTADA NO CENTRO ANTES DE FINALIZAR O PRAZO DE ADMISIÓN

 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN INICIAL

 • SOLICITUDE: Facilitada polo Centro.

 • FOTOCOPIA COMPULSADA DO LIBRO DE FAMILIA (Folla onde está inscrito o/a neno/a).OU DO DNI DESTE, EN CASO DE TELO.

 • FOTOCOPIA DO D. N. I. dos pais.

 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio , se é o caso

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ PARA BAREMAR

            En previsión de que o número de solicitudes no nivel en que o seu fillo/a vai ser escolarizado/a sexa superior ao de prazas dispoñibles, deberán aportar, xunto coa solicitude,  a documentación que xustifique o dereito a aplicar a correspondente puntuación para baremar.

A documentación a presentar, según o dereito que se alegue,  será a seguinte:

 • Proximidade do domicilio: (puntuación máxima 6 puntos , área influencia: 6 puntos. Limítrofes: 3 puntos).  Certificado do padrón municipal. (Non é válido o volante do padrón). Debe coincidir co domicilio fiscal.

 • Proximidade do lugar de traballo: Certificado da empresa. (Ambas circunstancias son incompatibles).( 4 puntos na área de influencia , áreas limítrofes , 2 puntos)

 • Certificación de familia numerosa..(categoría especial:  3 puntos, xeral:  2 puntos)

 • Renda per cápita da unidade familiarano 2017. (IPREM : INDICADOR PÚBLICO DE RENDA DE EFECTOS MÚLTIPLES :  6390,13 €).

 • Igresos iguais ou inferiores a 0,5 o IPREM:  3 puntos( 0 - 3195,065€)

 •  Ingresos  igual ou superior a 0,5  e inferior a 0,75 o IPREM (4792.5€ : 2 puntos

 •  Ingresos igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto

 •  Ingresos iguais ou superiores ao IPREM: 0 puntos

 • En caso de alegar a circunstancia de familia monoparental hai que xustificalo documentalmente. (2 PUNTOS)

 • Discapacidade: Certificado correspondente.

Nota: A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten caracter voluntario, pero a non presentación implica a renuncia á correspondente puntuación.

Ourense a, 23 de febreiro de 2018

Lateral etapas

lateral servizos

lateral comedor

lateral fotos

Lateral proxectos

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair